Odnowa i rozwój wsi

 

Odnowa i rozwój wsi ma na celu na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

 • gmina,
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • kościół lub inny związek wyznaniowy,
 • organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

 

Na jakie projekty można otrzymać wsparcie?

Dofinansowanie można otrzymać na projekty inwestycyjne, jeśli m.in.:

 • projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej,
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • projekt nie ma charakteru komercyjnego,
 • realizowany będzie w zakresie objętym działalnością statutową podmiotu ubiegającego się o pomoc

 

W jakiej formie przyznawane jest wsparcie?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji (zwrotu) części poniesionych kosztów. Beneficjenci mają jednak możliwość korzystania z zaliczki lub wyprzedzającego finansowania. Wyjątkiem są jednostki sektora finansó publicznych, które mogą skorzystać wyłącznie z zaliczki.

Pierwszą formą jest zaliczka w wysokości nie przekraczającej 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji projektu w części dotyczącej inwestycji. Warunkiem wypłacenia tej formy zaliczki jest ustanowienie gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110% kwoty zaliczki oraz jej złożenie przez Beneficjenta w dniu podpisania umowy przyznania pomocy.

Drugą formą jest wyprzedzające finansowanie, w wysokości nie przekraczającej 20% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji projektu. Warunkiem wypłacenia tej formy zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowe zabezpieczenie jest podpisywane przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i składane w oddziale regionalnym w dniu zawarcia umowy.

 

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość wsparcia?

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł i jest to jednocześnie maksymalna wysokość pomocy udzielonej na realizację jednego projektu.
Pomoc udzielana jest w formie zwrotu maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Jakie koszty będą podlegały refundacji (będą uznawane za kwalifikowalne)?

Za koszty kwalifikowalne (podlegające refundacji) będą uznawane koszty:

 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków,
 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub targowisk,
 • budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli,
 • zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów,
 • związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego,
 • urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku,
 • budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej,
 • zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości,
 • rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci,
 • zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne,
 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn,
 • odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków,
 • zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji,
 • zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

Wyświetleń: 3582

Gminy partnerskie


Strona używa plików cookie, jeśli nie zgadzasz się na to prosimy o opuszczenie strony bądź zmianę konfiguracji przeglądarki.